Thống kê

  • Online 26
  • Hôm nay 198
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,599
Biểu mẫu dành cho Đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên  (26-08-2019)

Đăng ký đề tài NCKH của sinh viên

Tổng hợp danh sách đề tài NCKH của sinh viên

Phiếu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên

Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên

Đơn xin thay đổi đề tài NCKH của sinh viên

Đơn xin dừng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

Xem tiếp
Biểu mẫu dành cho Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  (10-04-2018)

 Đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở

Tổng hợp danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở của Khoa.. năm ..

Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở

Đơn xin dừng thực hiện đề tài

Báo cáo tình hình thực hiện

Đơn xin gia hạn đề tài NCKH 

Đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Thông tin kết quả nghiên cứu

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu

Phiếu nhận xét phản biện

Báo cáo định kỳ tiến đột hực hiện đề tài

Giấy đề nghị thanh toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ

Xem tiếp
Biểu mẫu dành cho Bài giảng  (07-12-2017)

 Danh sách đăng ký biên soạn bài giảng

Phiếu nhận xét của phản biện

Phiếu đánh giá bài giảng của Hội đồng

Biên bản thẩm định bài giảng cấp khoa

Biên bản thẩm định bài giảng cấp trường

Phiếu đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định cấp khoa

Phiếu đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định cấp trường

Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện

Đơn xin dừng thực hiện

Xem tiếp
Biểu mẫu dành cho giáo trình  (06-12-2017)

Phiếu nhận xét của phản biện

Phiếu đánh giá thẩm định giáo trình

Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện

Đơn xin thay đổi thông tin

Biên bản thẩm định giáo trình

Phiếu đề nghị thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

Xem tiếp
Bài báo khoa học  (06-12-2017)

 Danh sách bài báo khoa học trong nước

Danh sách bài báo khoa học quốc tế

Xem tiếp
CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO BÁO CÁO KHOA HỌC  (23-10-2017)

 Danh sách cán bộ, giảng viên đăng ký báo cáo khoa học

Nội dung của báo cáo khoa học

Danh sách cán bộ, giảng viên tham dự báo cáo khoa học

Danh sách sinh viên tham dự báo cáo khoa học

Biên bản báo cáo khoa học

Phiếu đánh giá chất lượng báo cáo khoa học (dành cho chủ tọa)

Phiếu đánh giá chất lượng báo cáo khoa học (dành cho người tham dự)

 

Xem tiếp
BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN  (04-10-2017)

Mẫu 01. Biểu mẫu đăng ký giải pháp sáng kiến

Mẫu 02. Tổng hợp đăng ký sáng kiến

Mẫu 03. Danh sách phê duyệt sáng kiến

Mẫu 04. Báo cáo sáng kiến

Mẫu 05. Bảng mô tả sáng kiến

Mẫu 06. Biên bản họp đánh giá sáng kiến

Mẫu 07. Bảng tổng hợp đề nghị xét công nhận

Mẫu 08. Bảng tổng hợp trình HĐSK

Mẫu 09. Phiếu đánh giá

Xem tiếp
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn