Thống kê

  • Online 21
  • Hôm nay 108
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,509

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Trần Long Hải

Email: tlhai@ctuet.edu.vn

Phó Trưởng Phòng: ThS. Bùi Thái Bình

Email: btbinh@ctuet.edu.vn 


 

1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tài chính - kế toán của truờng theo cơ chế tự chủ, đúng pháp luật và phục vụ đào tạo đạt hiệu quả cao.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý tài chính

a) Tổ chức hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán để thống nhất quản lý tài chính của trường theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

b) Phối hợp với phòng Quản trị - Thiết bị xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch phân bổ chỉ tiêu ngân sách cho các chương trình mục tiêu của trường, hoạt động của các đơn vị, trình Hiệu trưởng duyệt.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị lập kế hoạch dự toán ngân sách theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng duyệt.

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi chế độ chính sách đối với người học, người lao động.

đ) Phối hợp với các đơn vị  để thống  nhất quản lý các hợp đồng.

e) Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

2.2. Giám sát thu, chi và thanh quyết toán

a) Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác giải ngân các nguồn vốn, thanh, quyết toán các khoản thu chi của trường, của các đơn vị, các chương trình, đề tài, dự án… đúng chế độ của Nhà nước và của trường.

b) Phối hợp với phòng Quản trị - Thiết bị và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh lý tài sản hết khấu hao, hư hỏng không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

c) Tham gia nghiệm thu và nhập vào sổ tài sản của trường trước khi đưa vào sử dụng tài sản, thiết bị mới từ các nguồn khác nhau.

d) Tổ chức lưu trữ các văn bản tài chính, chứng từ gốc sau khi thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

đ) Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

2.3. Thanh toán lương, các khoản theo lương và học bổng

a) Tổ chức thanh toán lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm, tiền thừa giờ, thỉnh giảng, làm ngoài giờ, học bổng, sinh hoạt phí hàng tháng... cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và sinh viên kịp thời, đúng chế độ quy định.

b) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các phòng, ban chức năng cập nhật thông tin, kiểm tra sự biến động của cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng ở các đơn vị và sinh viên của các khoa để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi mức lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm, mức đóng bảo hiểm, học bổng, học phí cùng các khoản phải thu, phải trả khác đúng chế độ và hợp lý.

c) Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn